Logo Huisonderwijs Amsterdam
Stichting onderwijs aan zieke kinderen Amsterdam
opmaakitem
Logo Huisonderwijs Amsterdam
opmaakitem
Stichting onderwijs aan zieke kinderen Amsterdam

Jaarverslag 2022

In 2022 vierden we het 120-jarig bestaan van de Stichting. Gelukkig konden de lessen dankzij het loslaten van coronamaatregelen weer bijna allemaal thuis bij de leerlingen plaats vinden. We hebben leerlingen les gegeven vanwege diverse ziektebeelden w.o. post-covidverschijnselen, maar de aandacht gaat in dit verslag uit naar een leerling met forse naweeën van de ziekte van Pfeiffer.

Algemene informatie

Als een leerling van een reguliere Amsterdamse school wegens ziekte drie weken of langer thuis zit, dan kan er huisonderwijs aangevraagd worden. Of het kind heeft te horen gekregen dat hij/zij  wegens ziekte minstens drie weken de school moet missen. Ook dan kan er voor huisonderwijs  gezorgd worden.

Wie kan de aanvraag indienen?
Iedereen die met een zieke leerling te maken heeft, kan de aanvraag doen. Het verzoek moet ondersteund worden door de school, omdat die immers eindverantwoordelijk is. De school houdt dus gewoon de verplichting de lesstof te leveren. Verder moeten de ouders van de leerling akkoord gaan, aangezien de lessen thuis gegeven worden. Bij twijfel over de medische indicatie is het advies van de jeugdarts doorslaggevend.

Om de lessen efficiënt te laten verlopen, is een optimale samenwerking met zowel scholen als met ouders en leerlingen van groot belang. Daarom hebben we onze verwachtingen t.a.v. ouders/leerlingen enerzijds en t.a.v. scholen anderzijds apart geformuleerd. Hierbij de beide documenten:

Hoeveel tijd is er beschikbaar?

De financiële middelen zijn beperkt. Daarom zijn er grenzen aan onze mogelijkheden: Voor leerlingen uit het basisonderwijs komt twee keer per week gedurende anderhalf uur een leerkracht aan huis; voor leerlingen van het voortgezet onderwijs gaat het om maximaal twee maal twee uur per week. We streven naar een maximum van 6 weken.

Van wie krijgt de leerling les?
Onze vrijwilligers zijn (bijna) allemaal bevoegde leerkrachten met veel ervaring in het reguliere onderwijs. Daarnaast hebben onze docenten speciale affiniteit met leerlingen die beperkingen ondervinden ten gevolge van hun ziekte.

Leerlingen die om psychische reden thuis blijven
De laatste jaren groeit het aantal aanmeldingen voor leerlingen die om psychische reden thuis blijven. Ook voor deze leerlingen kan de aanvraag op bepaalde voorwaarden gehonoreerd worden:

1) Er moet een erkend behandelaar zijn die achter huisonderwijs staat
2) De behandelaar dient huisonderwijs mee te nemen in de behandeling
3) Vier weken na start van het huisonderwijs moet een gezamenlijke evaluatie uitwijzen of doorgaan voor alle partijen gewenst is en zo ja, op welke wijze (totaal max. 8 weken)
4) Indien de behandelaar nog geen behandeling kan starten gaan we uit van een maximale periode van huisonderwijs van 4 weken

Zwangere of net bevallen leerlingen                                                                    

Als een leerling in overleg met de leerplichtambtenaar en met de jeugdarts zwangerschapsverlof krijgt, kan de (aanstaande) moeder huisonderwijs krijgen. De ervaring leert dat het verstandig is de lessen thuis binnen drie weken na de bevalling weer op te pakken. Dit om de aansluiting bij het onderwijs te behouden. We adviseren dan ook de opstart van de lessen thuis vrij snel te laten plaatsvinden.

Privacyverklaring

We zijn ons ervan bewust dat de gegevens van de leerlingen met wie we werken privacygevoelig zijn.
In dit document is beschreven hoe we met leerlinggegevens omgaan.

Klachtenregeling

Mocht u ondanks onze zorgvuldige werkwijze toch ontevreden zijn, dan kunt u hier onze klachtenprocedure lezen.